Szkolenia z innowacyjności

 

 

  

Moduł 3: „Moduł 1: „Budowanie klimatu dla innowacyjności i trening umiejętności twórczych“


Marta Brachowicz

Doktor nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół człowieka – jego osobowości, zasobów - potencjału rozwojowego oraz metod diagnostycznych. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, poradnictwo i psychoterapia. Hobby – taniec, gra na fortepianie i gitarze oraz turystyka górska.
Wybrane publikacje:
Brachowicz M., Sadowska M. (2008). Struktura inteligencji emocjonalnej. W: Francuz P., Otrębski W. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 15, Lublin: Wydawnictwo KUL, 65-79.
M. Brachowicz, A. Chemperek. (2009). Style kierowania a orientacja na zabezpieczanie się i współdziałanie. W: Z. Uchnast (red.). Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU, 267-283.
Brachowicz M. CZŁOWIEK – NARRACJA - WARTOŚCIOWANIE - DIALOG. TEORIA HUBERTA J.M. HERMANSA (w druku 2009/2010)
Brachowicz M., Nosowska M. Trwałość związku opartego na przemocy. Przegląd koncepcji wyjaśniających pozostawanie ofiar w relacji z prześladowcą.

 

Sebastian Kolisz (Edycja 1)

Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Krakowie, związany z AIP od 2006 r. Certyfikowany Instruktor Innowacji AIP. Promotor działań przedsiębiorczych. Członek Honorowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie oraz Małopolskiego Studenckiego Forum Business Centre Club. Twórca sukcesu AIP w Krakowie – I miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych AIP za lata 2004-2009.
Prowadzi cykliczne wykłady promujące przedsiębiorczość w ramach projektu „Zostań Przedsiębiorcą”, podczas których zachęca młodych ludzi do przedsiębiorczości.
Organizator konferencji, szkoleń, prezentacji i targów związanych z przedsiębiorczością.
W ramach AIP w Krakowie prowadzi obsługę 150 Start’upów.

 

Jacek Kotra (Edycja 2)

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach. W latach 2005-2011 twórca i koordynator wielu inicjatyw realizowanych na rzecz przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz RPO. woj. Śląskiego. Od wielu lat realizujący wspólne inicjatywy projektowe we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Zasiada w Komitecie ds. Przedsiębiorczości Akademickiej przy Izbie Zaawansowanych Technologii oraz Śląskiej Radzie Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Obecnie pełni również rolę Managera projektu "Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie" oraz koordynuje inicjatywę " Fundusz stypendialno - stażowy na rzecz rozwoju transferu w regionie". Absolwent Politechniki Śląskiej i Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Zasiada w radach nadzorczych spółek z rynku New Connect. http://www.linkedin.com/pub/jacek-kotra/59/57b/b4

 

Adriana Paliwoda-Matiolańska

Zatrudniona na stanowisku Adiunkta w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Współpracuje też z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu.
Pracę doktorską pt. Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa obroniła z wyróżnieniem w roku 2007 roku.
Dr A. Paliwoda - Matiolańska ukończyła program IFDP - International Faculty Development Program organizowany przez IESE School of Business - University of Navarra z siedzibą w Barcelonie /Hiszpania/. Jest także absolwentką IMTA - International Management Teaching Academy, programu organizowanego przez CEEMAN /Central and East European Management Development Association/ wraz IEDC Bled School of Management /Słowenia/. Dr A. Paliwoda - Matiolańska współpracowała w zakresie realizacji Elitarnego Programu Edukacyjnego dla Kadry Zarządzającej Średnimi i Dużymi Firmami - Przyjaciele Sukcesu I Edycja /Moduł IV Przywództwo i zarządzanie ludźmi, Warsztat 3 Corporate Social Responsibility/. Prowadziała gościnne wykłady na wielu międzyanrodowych uniwersytetach jak: Vienna University Of Economics (Austria), Roosevelt University w Chicago (USA), Rey Juan Carlos University w Madrycie (Hiszpania) itp.

 

Natalia Potoczek

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog, adiunkt w Zakładzie Zarządzania, na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Prowadzi wykłady z zakresu metod zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji w organizacji - na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA. Jako konsultant, trener i wykładowca pracowała m.in. dla firm Optimus, Opoczno, Carbon, Orkla Media, Polskapresse, Goodyear, Microsoft Poland, także wielu instytucji publicznych. Autorka i współautorka wielu prac naukowych: artykułów, monografii, raportów z badań, ekspertyz, programów badawczych i szkoleniowych. Ostatnie prace obejmowały problematykę relacji w organizacji, empowermentu, kompetencji, motywacji i wynagradzania pracowników.

  

Moduł 2: „Finansowanie działalności innowacyjnej i wprowadzanie produktu na rynek“


Piotr Czarnecki

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku "nauki polityczne" ze specjalnością "stosunki międzynarodowe". Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra związany z WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie ukończył studia podyplomowe z zakresu 'zarządzania firmą'. Następnie słuchacz studiów doktoranckich realizowanych na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończenie studiów nastąpiło wraz z obroną pracy doktorskiej w roku 2000.

Podstawowe obszary zainteresowań i ekspertyzy to:

- tworzenie i ocena konkurencyjności przedsiębiorstw;
- stosowanie nowoczesnych narzędzi analizy strategicznej w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem;
- analizy otoczenia branżowego przedsiębiorstw oraz formułowanie wielowariantowych prognoz rozwoju sytuacji;
- ocena efektywności działań podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem metody Data Envelopment Analysis;
- podejmowanie strategicznych decyzji z wykorzystaniem Analitic Hierarchy Process.

 

Marta Gancarczyk (Edycja 1)

Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla MSP, wzroście firmy oraz zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw. Kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granicą (m.in. California State University, University of Cambridge). Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB).
Wybrane publikacje:
- Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.
- Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 3, s. 1-21.
- Gancarczyk M., Firmy wzrostowe w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 4, s. 33-51.

 

Krystian Gurba (Edycja 2)

Absolwent prawa UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu funduszy europejskich w WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie, doktorant w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ. Studiował również w Sienie. Od 2006 roku pracuje w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), obecnie jako Zastępca Kierownika. Koordynuje współpracę uczelni z firmami (badania zlecone). Zajmuje się doradztwem w dziedzinie różnych aspektów współpracy nauki i biznesu. W latach 2011-2012 odpowiadał za działalność Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ. Prowadzi szkolenia z tematyki przedsiębiorczości akademickiej oraz zajęcia „Międzynarodowy transfer technologii” i „Tworzenie i rozwój spółek spin-off” w ramach studiów Zarządzanie Własnością Intelektualną (SUM) na UJ. Jest autorem wielu publikacji (w tym naukowych). Współtworzył regulaminy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w kilku innych polskich uczelniach.

 

Katarzyna Jermakowicz (Edycja 2)

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of Hull Wielkiej Brytanii (PhD). Adiunkt na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w WSB-NLU w Nowym Sączu od 2004 roku, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim głównie z finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej. Posiada CIMA Certificate in Business Accounting. Zawodowo i prywatnie uwielbia uczyć, a ulubione obszary to matematyka (sama w sobie i w zastosowaniach) oraz rachunkowość zarządcza. Wolny czas lubi spędzać aktywnie z rodziną.

 

Oratowski Piotr (Edycja 1)

Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest praktykiem, jako analityk finansowy w firmie konsultingowej uczestniczył w opracowywaniu biznes planów, studiów wykonalności, due diligence oraz taryf dla ciepła na zlecenie spółek z branży energetycznej. Obecnie uczestniczy w pracach zespołu doradczego sporządzającego analizy przedprywatyzacyjne i wyceny przedsiębiorstw, a także prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

 

Marek Rutkowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent WSB–NLU w Nowym Sączu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1997-2002 w Gamrat S.A. w Jaśle (na stanowiskach: specjalista ds. marketingu, kierownik działu analiz rynku i badań marketingowych). Od 2002 r. w Zakładzie Marketingu (WSB–NLU), prowadzi zajęcia m.in. z Podstaw marketingu, Komunikacji marketingowej, Zarządzania marketingiem, Zarządzania marką, Efektywności marketingu oraz Analizy rynku i badań marketingowych. Pracę naukowo – badawczą prowadzoną w WSB–NLU łączy z działalnością consultingową i szkoleniową. Projektował i realizował wiele szkoleń i wykładów m.in. w firmach: TC Dębica, Getin Bank, Erbet, oraz w programach: „program 50+” (EFS), warsztaty w LIDER+. Trener w prestiżowym programie edukacyjnym dla przedsiębiorców „Przyjaciele Sukcesu” realizowanym przez Microsoft Dynamics, PKPP Lewiatan i WSB-NLU. Współpracuje z Instytutem Zaawansowanego Zarządzania przy WSB-NLU m.in. w ramach studiów podyplomowych oraz projektu pt. Sądecka Sieć Innowacji i Transferu Wiedzy (2007). Badania, publikacje i konsulting realizuje ramach następujących obszarów badawczych: kształtowanie relacji B2B, zarządzanie marketingiem, komunikacja marketingowa, zarządzanie sprzedażą, badania marketingowe, zarządzanie marką. Autor lub współautor kilkunastu projektów badawczych, w tym projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (grant własny Komitetu Badań Naukowych). Współautor strategii dla Lokalnych Grup Działania w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim (w ramach programu LIDER+).

  

Moduł 3: „Budowanie i ochrona kapitału intelektualnego firmy”


Patrycja Hrabiec-Hojda

Broker informacji z wieloletnim doświadczeniem,  doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów z zakresu informacji naukowej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz zarządzania i marketingu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od ponad siedmiu lat zajmuje się wyszukiwaniem oraz dostarczaniem informacji dla firm i instytucji, prowadząc Krakowską Agencję Infobrokerską. Opracowała i realizuje autorski kurs efektywnego wyszukiwania informacji. Doświadczenie trenerskie zdobywała prowadząc szkolenia między innymi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biura Logistyki Kontrwywiadu Wojskowego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

 

Justyna Ożegalska-Trybalska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Bristol University oraz Columbia University. Adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa Internetu., arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Hobby - podróże (ostatnio po Ameryce Południowej), fotografia, dobra kuchnia (według własnych pomysłów kulinarnych).
Najważniejsze publikacje:
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, PIPWI UJ 2003. z. 84, ss. 506
Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe UJ PIPWI 2006, z. 95, s. 137-165.
National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, [w:] Domain Name Law and Practice, pod red. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640.

 

Robert Szarota

Asystent w Zakładzie Metod Ilościowych w Zarządzaniu WSB-NLU, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Matematyki i Fizyki.Zatrudniony na stanowisku asystenta od roku 1994. W pracy naukowej interesuje się metodami sztucznej inteligencji w zarządzaniu, sieciami neuronowymi , publikuje z zakresu metod SPC oraz DE. W pracy dydaktycznej dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora (1996 i 2008) oraz Dziekana (2006 i 2008) WSB-NLU. Był trenerem i konsultantem w takich firmach jak: Good Year Dębica, Getting Bank, Business Centre Club, Mostostal Warszawa, Opoczno. Posiada liczne certyfikaty z zakresu Data Mining, Operations Management oraz StatSoft i SPSS. Odbył wiele staży krajowych i zagranicznych min: General Motors Corporation, Grundfos USA, Parc del Alba Science and Technology. Obszar zainteresowań: Metody ilościowe w zarządaniu , modelowanie ekonometryczne, Data Mining. Statystyczne sterowanie procesami produkcji (SPC).Techniki sztucznej inteligencji, sieci neuronowe, teoria falek. Analiza efektywności jednostek w ujęciu metody DEA.

 

Anna Ujwary-Gil

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymała w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Zarządzania i Finansów w Warszawie. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zasobowej teorii przedsiębiorstwa, organizacyjnego kapitału wiedzy i jego pomiaru oraz metodologii audytu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, heurystyka oraz metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów. Wybrane publikacje: - Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH&Beck, Warszawa 2009, s. 204. - Ujwary-Gil A., Nalepka A., Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009, s. 379. - Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004, s. 212.

  

Moduł 3: „Kreatywność – analiza przypadków w architekturze, grafice, muzyce i literaturze“ Krzysztof Ingarden

Architekt. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (1982), odbył staż doktorancki w School of Art and Design, Tsukuba University w Japonii (1983–1985, stypendium Ministerstwa Edukacji Japonii). Pracował w biurach Arata Isozaki, Tokio (1984–1985), J.S.Polshek & Partners, Nowy Jork (1987). Uzyskał stopień doktora architektury na WA PK (1987). Od 2003 do 2011 roku był prodziekanem i profesorem KSW, od 2008 jest docentem Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. A.F.Modrzewskiego, od roku 2002 sprawuje funkcję Generalnego Konsula Honorowego Japonii w Krakowie. W 2009 otrzymał Honorową Nagrodę SARP 2009, tytuł Krakowskiego Architekta Roku 2008 oraz nagrodę I stopnia za zbudowany w 2007 roku Pawilon Wyspiański 2000 przy krakowskim placu Wszystkich Świętych. W 1998 roku wraz z Jackiem Ewým założył biuro Ingarden & Ewý Architekci. Wykładał gościnnie w Tsinghua University, Pekin (2004), Musashi Institute of Technology, Tokio (2005), Uniwersytet w Weimarze (2006), Fachhochschule Bremen (2007), Univ. of Dundee (2008), Tokyo City University (2010). Pomysłodawca i kurator japońskiej części wystawy „3_2_1_Nowa Architektura w Japonii i Polsce” na 10-lecie powstania Centrum Manggha w Krakowie, 2004 r. (Manggha Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Katowice, Rzym, Mediolan. Główne dzieła: • Polski Pawilon na Światowej Wystawie Expo 2005 w Aichi, Japonia 2005; • Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiański 2000 w Krakowie, 2007; • Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie, od 2006; • Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie – współpraca z Arata Isozaki; • Szkoła Języka Japońskiego przy Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha", 2004; • Ambasada Polski w Tokio, 2001; • Rondo Business Park w Krakowie, 2007; • Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej od 2000.

 

Michał Jasieński

Absolwent UJ i Harvard University (PhD). Profesor w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi m.in. kursy o metodach kreatywnego i krytycznego myślenia oraz o twórczości Williama Szekspira. Autor poezji publikowanych w nowojorskim “Nowym Dzienniku” oraz esejów o twórczości Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, J. K. Rowling i Jorge Louisa Borgesa. Członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie, zajmującej się promocją kultury i sztuki japońskiej w Polsce.

 

Małgorzata Komorowska

Absolwentka  Uniwersytetu Jagiellońskiego  i  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz University of Illinois w Stanach Zjednoczonych. Autorka scenografii do kilkudziesięciu spektakli w kraju i za granicą. Zajmuje się również malarstwem. Jest doktorem habilitowanym i pracuje jako profesor w Katedrze Scenografii  Wydziału Malarstwa  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzi pracownię Kształtowania Przestrzeni Teatralnej. Od  2006 roku  jest kuratorem  Galerii  Scenografii.

 

 

Bronisław Maj

Poeta, eseista, tłumacz. Urodził się w Łodzi; ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UJ i prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu tomów poezji, m.in. “Taka wolność. Wiersze z lat 1971-1975”, Warszawa, wydawnictwo MAW, 1981; “Wspólne powietrze” (1978-1979), Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1981 (Nagroda Fundacji im. Kościelskich 1984); “Zmęczenie”, Kraków, Wydawnictwo Znak 1986; “Światło”, Kraków, Wydawnictwo Znak 1994; “Elegie, treny, sny”, Kraków, Wydawnictwo Znak 2003. Autor zbioru felietonów “Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych”, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1997 oraz książki o poecie Tadeuszu Gajcym. Współpracował z rozgłośnią RMF FM. Laureat kilku prestiżowych nagród, między innymi Fundacji Kościelskich.