Szkolenia z innowacyjności

 
 

Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia 2-dniowe z innowacyjności Moduł 3 (ostatni): „Budowanie i ochrona kapitału intelektualnego firmy” (9 i 23 maja 2014 r.) - została zamknięta.


Sposób przyjmowania zgłoszeń na 2-dniowe szkolenia:

O kolejności zgłoszeń decyduje data wpływu/złożenia kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do:

Centrum Innowatyki
Wyższa Szkoła Biznesu - NLU
ul. Zielona 27
33-300 Nowy Sącz

pokój  221C (lub 233C) pon. - pt. w godz. 8:00 - 15:00

Do kolejnych etapów rekrutacji zostaną dopuszczane tylko osoby składające kompletne dokumenty i spełniające warunek przynależności do grup takich jak: menedżerowie, pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorcy, pracownicy (administracyjni lub akademiccy) uczelni wyższej, pracownicy firmy lub instytucji, studenci, absolwenci szkoły wyższej (do roku od daty ukończenia studiów), uczniowie klas maturalnych.

Przebieg i kryteria rekrutacji na 2-dniowe szkolenia:
Na potrzeby rekrutacji tworzone są listy podstawowe oraz listy rezerwowe – odrębnie dla każdego cyklu szkolenia.
Osobom składającym pełną dokumentację przypisuje się kolejne pozycje (numery) listy podstawowej.
Kolejnym krokiem rekrutacji jest weryfikacja pod kątem liczebności grup.
Każdy cykl szkoleń uruchomiony jest po zebraniu pełnej grupy, liczącej 24 osoby.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje:
   1) kolejność zgłoszeń (data wpływu/złożenia pełnej dokumentacji),
   2) limit miejsc – 24 osób/cykl.
Osoby, które z braku miejsc nie uzyskają statusu uczestnika szkolenia wpisane są na listę rezerwową i zaproszone do udziału w szkoleniu (wg kolejności na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników którejkolwiek z osób wcześniej zakwalifikowanych.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie oraz miejscu rozpoczęcia zajęć, każdy z uczestników procesu rekrutacji powiadomiony jest e-mailowo (na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail) przez Centrum Innowatyki.

Kandydaci składają następujące dokumenty:

•  formularz zgłoszeniowy;
•  kserokopia dowodu osobistego poświadczająca polskie obywatelstwo (obie strony potwierdzone za zgodność z oryginałem);
• aktualne zaświadczenie z Uczelni – dotyczy studentów (zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uczelni);
• zaświadczenie o ukończeniu studiów lub kserokopia dyplomu (poświadczona za zgodność z oryginałem) – dotyczy absolwentów (do roku od daty ukończenia studiów);
• aktualne zaświadczenie ze szkoły – dotyczy uczniów klas maturalnych (zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole);
• aktualny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) – dotyczy przedsiębiorców;
• aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem rodzaju zatrudnienia - w przypadku pozostałych beneficjentów.

Kserokopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela zakładu pracy, uczelni lub szkoły.