Studium Podyplomowe "Innowatyka"

 
 

Marta Brachowicz

picture

Doktor nauk społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół człowieka – jego osobowości, zasobów - potencjału rozwojowego oraz metod diagnostycznych. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, poradnictwo i psychoterapia. Hobby – taniec, gra na fortepianie i gitarze oraz turystyka górska.

Wybrane publikacje:
Brachowicz M., Sadowska M. (2008). Struktura inteligencji emocjonalnej. W: Francuz P., Otrębski W. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 15, Lublin: Wydawnictwo KUL, 65-79.
M. Brachowicz, A. Chemperek. (2009). Style kierowania a orientacja na zabezpieczanie się i współdziałanie. W: Z. Uchnast (red.). Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin-Nowy Sącz: TNKUL, WSB-NLU, 267-283.
Brachowicz M. CZŁOWIEK – NARRACJA - WARTOŚCIOWANIE - DIALOG. TEORIA HUBERTA J.M. HERMANSA (w druku 2009/2010)
Brachowicz M., Nosowska M. Trwałość związku opartego na przemocy. Przegląd koncepcji wyjaśniających pozostawanie ofiar w relacji z prześladowcą (w druku 2010)

 

Marta Gancarczyk

picture

Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego. Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla MSP, wzroście firmy oraz zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw. Kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granicą (m.in. California State University, University of Cambridge). Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB).

Wybrane publikacje:
Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010
Gancarczyk M., Model schyłku i odrodzenia klastrów, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 3, s. 1-21
Gancarczyk M., Firmy wzrostowe w polityce wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, „Organizacja i Kierowanie” 2008, nr 4, s. 33-51.

 

Dariusz Grzebelus

picture

Ukończył studia na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego (dawniej Akademii Rolniczej) im. H. Kołłątaja w Krakowie, tam również obronił pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie ogrodnictwa i biotechnologii, specjalność – genetyka, hodowla roślin i biotechnologia roślin. Jest adiunktem w Katedrze Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Wydziału Ogrodniczego UR, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów studiów dziennych na kierunkach „Ogrodnictwo” i „Biotechnologia – Studia Międzywydziałowe”, dla studentów studiów zaocznych na kierunku „Ogrodnictwo” oraz dla słuchaczy podyplomowego studium „Hodowla Roślin i Nasiennictwo”. Pracował również w ośrodkach zagranicznych: University of Wisconsin, Madison, WI, USA oraz Institut National d’Horticulture, Angers, Francja. Jego zainteresowania badawcze ob ejmują zarówno zagadnienia związane z genomiką strukturalną genomów roślinnych, ruchomymi elementami genetycznymi i ewolucją genomów, jak i kwestie aplikacyjne, związane z wykorzystaniem technik genetyki molekularnej do wspomagania procesu doskonalenia roślin uprawnych, czyli tzw. hodowli molekularnej. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, a także z polskimi i zagranicznymi firmami hodowlano-nasiennymi. W wolnym czasie lubi posłuchać starannie wybranej muzyki, interesuje się filmem, głównie autorskim, ale ceni również dobre kino gatunkowe.

Wybrane publikacje:
Grzebelus D., Yau Y.-Y., Simon P.W., 2006. Master: a novel family of PIF/Harbinger-like transposable elements identified in carrot (Daucus carota L.). Mol. Genet. Genomics 275: 450-459.
Grzebelus D., Lasota S., Gambin T., Kucherov G., Gambin A., 2007. Diversity and structure of PIF/Harbinger-like elements in the genome of Medicago truncatula. BMC Genomics 8: 409.
Grzebelus D., Gładysz M., Macko-Podgórni A., Gambin T., Golis B., Rakoczy R., Gambin A., 2009. Population dynamics of miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs) in Medicago truncatula. Gene 448: 214-220

 

Michał Jasieński

picture

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i podstaw filozofii i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metod dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Wybrane publikacje:
Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or "unexpected" results in science Scientometrics 78: 347-353.
Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk.
W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52.
Jasieński M (2006) It’s incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112.

 

Justyna Ożegalska-Trybalska

picture

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Bristol University oraz Columbia University. Adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Intelektualnej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa Internetu., arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Hobby - podróże (ostatnio po Ameryce Południowej), fotografia, dobra kuchnia (według własnych pomysłów kulinarnych).

Najważniejsze publikacje:
Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne, PIPWI UJ 2003. z. 84, ss. 506
Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe UJ PIPWI 2006, z. 95, s. 137-165.
National Domain Name Systems and Conflicts with Domestic Intellectual Property Rights Regimes. Poland, [w:] Domain Name Law and Practice, pod red. Thorstena Bettinger, Oxford University Press, New York 2005, s. 613-640,

 

Maria Wanda Sidor

picture

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu form kształcenia (m.in. studia podyplomowe, zagraniczne wyjazdy studyjne, seminaria, praktyki, kursy) oraz organizator szkoleń, warsztatów, konferencji. Od kilku lat pełni funkcję dyrektora biblioteki WSB-NLU i jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Psychologii WSB-NLU. Zainteresowania naukowe: organizacja i zarządzanie, elektroniczne systemy informacji, informacja ekonomiczna i biznesowa. Autorka publikacji i artykułów dot. metod zarządzania i marketingu, źródeł informacji, organizacji bibliotek uczelni wyższych.

 

Aleksander Suseł

picture

Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania ukończył w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Po ukończeniu studiów aż do chwili obecnej pracuje w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University. Jego zainteresowania koncentrują się wokół metodologii badań naukowych w naukach społecznych oraz demografii. Hobby: tenis ziemny.

Wybrane publikacje:
A. Suseł, T. Wołowiec (2009) Uwarunkowania płodnosci imigrantek i nie imigrantek w USA, [w:] Przyszłosc demograficzna Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Economica pod. red. J. T. Kowaleskiego oraz A. Rossy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, ss. 447-467.
A. Suseł, P. Staliński (2008) Socjodemograficzne determinanty decyzji prokreacyjnych Amerykanek, [w:] Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, pod red. G. Makiełło-Jarży, Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, ss. 261-276.
A. Suseł (2005) An overview of contemporary theories of fertility, Nowy Sacz Academic Review, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sacz, nr 2, ss. 24-40.

 

Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha

picture

Odbył studia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ. Doktorat obronił z chemii w Katedrze Fizyko-chemii Ciała Stałego na AGH.
W latach 1991-2000 pracował w Instytucie Informatryki, UJ. Od 1999 pracuje na Wydziale Informatyki WSB-NLU, od 2004 na Wydziele Inżynierii Materiałowej, AGH.
Zainteresowania zawodowe i naukowe: równania różniczkowe, metody numeryczne, zastosowania matematyki w chemii i fizyce, podstawy pojęciowe i filozoficzne mechaniki kwantowej.
Hobby: historia, język angielski.

Wybrane publikacje: 
Ewolucja pajęcia dowodu w matematyce. Artykuł w książce pt. "Sensy i nonsensy w nauce" pod redakcją JACKA URBAŃCA I JÓZEFA HELLERA. Rok wyd. 1996.
Numerical method and analysis of consistency for electrodiffusion problem. R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, M. DANIELEWSKI, A. LEWENSTAM ICCMSE (2007), AIP p. 476. 
Interdiffusion in Multicomponent Oxides, K. HOLLY, R. FILIPEK AND K. SZYSZKIEWICZ, Sci. Bull. University of Mining and Metallurgy, Metall. and Foundry Eng. 20 p.113, (1995). 

 

Anna Ujwary-Gil

picture

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymała w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Zarządzania i Finansów w Warszawie. Stypendystka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zasobowej teorii przedsiębiorstwa, organizacyjnego kapitału wiedzy i jego pomiaru oraz metodologii audytu wiedzy i informacji w przedsiębiorstwie. Pozanaukowe zainteresowania to psychologia twórczości, heurystyka oraz metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów.

Wybrane publikacje:
Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, CH&Beck, Warszawa 2009, s. 204
Ujwary-Gil A., Nalepka A., Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2009, s. 379
Ujwary-Gil A., Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia, WSB-NLU, Nowy Sącz 2004, s. 212