e-Kreator Innowacyjności

 
 

Publikacje współpracowników Centrum

"Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników", pod redakcją Michała Jasieńskiego (Nowy Sącz, 2014) - to zbiór tekstów (200 stron) o szeroko pojętym zarządzaniu innowacjami, w różnych dziedzinach. Autorami są naukowcy lub pracownicy biznesu albo administracji z różnych ośrodków z całej Polski: Bydgoszczy, Dąbrowy Górniczej, Gdańska, Krakowa, Nowego Sącza, Opola, Poznania, Szczecina, Warszawy i Zabrza.

Pdf z całym tekstem książki dostępny jest tutaj.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać bezpłatnie drukowany egzemplarz naszej książki, prosimy o przysłanie na adres Centrum Innowatyki WSB-NLU, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, zaadresowanej do siebie koperty D15 z naklejonym znaczkiem za 3,70 PLN. Oferta jest aktualna dopóki mamy jeszcze egzemplarze autorskie, a więc przed przysłaniem koperty prosimy o sprawdzenie emailem czy możemy egzemplarz zarezerwować

Innowacyjność w biznesie

• o dwóch bardzo popularnych (wśród menedżerów) modelach biznesowych; przedstawiamy podobieństwa i różnice: Jasieński M, Rzeźnik M (2016) Building bridges between business model concepts: the Canvas and Doblin’s Ten Types. In: “Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji” (ed. R. Knosala), pp. 96-103. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

• o idei i założeniach dwóch dużych projektów z zakresu innowacji (w tym jeden - międzynarodowy), w których uczestniczyliśmy w ostatnich latach jako przedstawiciele Centrum Innowatyki: Jasieński M, Candi M, Rzeźnik M (2015) Bridging the academia-industry gap while innovating: Two example projects. In: Processes and Project Management (M. Wirkus, ed.), pp. 61-69. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

• o tym jak można zastosować metody Altszullera i Osborna do rewizji wszystkich elementów modelu biznesowego firmy: Jasieński M, Rzeźnik M (2014) Business models rethought: applying the heuristic methods of Altshuller and Osborn to improve an organization’s fitness in a variable environment. In: “Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices” (B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk, eds.), pp. 100-109. Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw. ISBN 978-83-64437-19-9.

• o tym, że model biznesowy jest esencją działania w biznesie: Jasieński M (2014) Clusters must have their business models too. Polish Market 212: 5.

• o tym, że zmieniają się standardy tego, jacy przedsiębiorcy mogą odnosić sukcesy w biznesie w XXI wieku: Jasieński M (2014) Innovaria - It’s time for academics to replace garage-based inventors. Warsaw Business Journal Observer, April 2014: 16.

• o konieczności wymyślania ciągle na nowo modelu biznesowego swojej firmy: Jasieński M, Rzeźnik M, Candi M (2013) Understanding and innovating business models: some basic methodological issues. In: “Innovations in Management and Production Engineering” (ed. R. Knosala), pp. 51-58. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole. ISBN 978-83-930399-9-9.

• o wielu umiejętnościach jakich innowacyjność wymaga w XXI wieku: Jasieński M, Rzeźnik M, (2012) Innovatics – a new toolbox of skills for innovative production managers. In: “Innovations in Management and Production Engineering” (ed. R. Knosala), pp. 63-71. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

• o konieczności bycia innowacyjnym: Jasieński M (2011) Musisz biec tak szybko, jak umiesz. Gazeta Finansowa 14-20 stycznia: 34.

• o świecie „usieciowionym” i szansach dla przedsiębiorczości w pomysłach niszowych: Jasieński M (2008) Sześc uścisków dłoni i długi ogon, czyli o świecie czekającym na absolwentów WSB-NLU. Ampersand, wyd. specjalne: 6.


Jak uczyć innowacyjności?

• o tym jak stworzyć warunki online, dzięki którym można skutecznie uczyć innowacyjnego myślenia: Jasieński M (2014) Features of an e-learning environment which promote critical and creative thinking: choice, feedback, anonymity, and assessment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning 24 (3/4): 237-251. (Rozszerzona wersja tekstu "Rules for constructing e-learning tools which foster independent, critical and innovative thinking").

• o stosowaniu niektórych metod heurystycznych: Jasieński M (2013) Constructing e-learning tools from heuristic methods: multiple whys, circle of analogies and stepwise convergence. In: "E-Learning & Lifelong Learning" (ed. E. Smyrnova-Trybulska), pp. 165-178. University of Silesia, Katowice-Cieszyn, Studio-Noa. ISBN 978-83-60071-66-3.

• o tym jak uczyć przyszłych menedżerów i o tym dlaczego krajowi specjaliści od zarządzania są tacy słabi: Jasieński M (2012) Edukacja menedżerów w Polsce: więcej heurystyki i jakości. W: “Edukacja ekonomiczna wobec przemian otoczenia społeczno-gospodarczego” (J. Dietl, Z. Sapijaszka, red.), str. 63-68. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.

• o tym jak stworzyć warunki online, dzięki którym można skutecznie uczyć innowacyjnego myślenia: Jasieński M (2012) Rules for constructing e-learning tools which foster independent, critical and innovative thinking. W: "E-Learning for Societal Needs" (E. Smyrnova-Trybulska, red.), str. 75-94. University of Silesia, Katowice-Cieszyn. ISBN: 978-83-60071-59-5.

• o znaczeniu innowacyjności oraz o niestandardowych metodach uczenia kreatywności jakie stosujemy w WSB-NLU: Jasieński M (2008) Obróbka Szekspirem. Polityka 41 (nr 2675, 11 października): 90-92.

• o potrzebie uwolnienia potencjału intelektualnego młodych ludzi poprzez zmianę podejścia do uczenia i do relacji uczeń-nauczyciel: Jasieński M (2007) Theory-free and fact-free but method-focused and trust-driven education: insights from Google, Excel, and eBay. W: 5th International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education, Nowy Sącz, str. 39-44.


Socjologia innowacyjności: o konieczności zaufania i kooperacji

• o związku pomiędzy kooperatywnością a innowacyjnością: Jasieński M (2012) Czy kooperacja sprzyja innowacyjności? Przegląd Organizacji 12 (875): 24-27.

• o kapitale społecznym, czyli pojęciu związanym z zaufaniem, oraz o metodach jego badania: Jasieński M, Rzeźnik M, Stec P. (2012) Kapitał społeczny i lokalna synergia oparta na altruizmie odwzajemnionym: aspekty metodologiczne. W: Synergia i dobro wspólne. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.).

• o konieczności budowania zaufania społecznego, jako niezbędnego warunku dla rozwoju innowacyjności: Jasieński M (2011) Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego. Znak 668 (styczeń): 36-42.

• o społecznych ograniczeniach innowacyjności (zwłaszcza młodszych kadr uczelnianych) w kontekście życia akademickiego: Jasieński M (2008) Rozpędzić uczelniane stadka. Rzeczpospolita 27 listopada: A16-17.

• o potrzebie uwolnienia potencjału intelektualnego młodych ludzi poprzez zmianę obyczajów i kultury organizacyjnej w firmach, instytucjach i w życiu publicznym: Jasieński M (2007) Googleinteligencja, czyli wołanie o nową merytokrację. Rzeczpospolita (PlusMinus) 1-2 grudnia: A24.

• o podstawowych mechanizmach odpowiedzialnych za pojawienie się kooperacji między ludźmi (i nie tylko): Jasieński M (1988) O waśni i współpracy. Problemy 1988(4): 37-40.


Racjonalność: metody ilościowe są konieczne


• o konieczności rozumienia podstaw statystyki, dla podejmowania racjonalnych decyzji; na przykładzie interpretowania wyników sondaży politycznych: Jasieński M (2011) Co widać ze słupka? Polityka 11 (nr 2798, 12 marca): 64-65.

• o tym, że pobieranie prób podczas badań "w terenie" powinno być poprzedzone solidnymi analizami z wykorzystaniem komputera, czyli o tym, że warto wiedzieć zawczasu jakiej wielkości próby trzeba pobrać, żeby uzyskać miarodajne wyniki, Jasieńska G, Jasieński M (2008) Inter-population, inter-individual, inter-cycle, and intra-cycle natural variation in progesterone levels: a quantitative assessment and implications for population studies. American Journal of Human Biology 20: 35-42.

• o niefrasobliwości badaczy, którzy próbują badać świat używając indeksów będących ilorazami (czyli o tym, że trzeba zwracać uwagę na statystyczne własności stosowanych narzędzi ilościowych), Jasieński  M, Bazzaz FA (1999) The fallacy of ratios and testability of models in biology. Oikos 84: 321-326.

• o tym, że mierzenie czegokolwiek jest trudniejsze niż sądzimy (na przykładzie badań nad efektami globalnych zmian klimatycznych), Jasieński M, Thomas SC, Bazzaz FA (1998) Blaming the trees: a critique of research on forest responses to high CO2. Trends in Ecology and Evolution 13: 427.

• o konieczności rozumienia podstaw statystyki, dla podejmowania racjonalnych decyzji przy planowaniu projektów badawczych: Jasieński M (1996) Wishful thinking and the fallacy of single-subject experimentation. The Scientist 10 (5): 10; Jasieński M (1996) N=1, fortuitous effects and AIDS research. The Scientist 10 (October 14): 12.


O kreatywności w świecie literatury

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy świata fantazji literackiej: Jasieński M (2008) Magiczne zwierzęta Harry’ego Pottera. Wszechświat 109: 248-249.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy poezji - argument, że Autorka doskonale rozumiała zjawiska przyrody ożywionej i nieożywionej: Jasieński M (2007) O poznawaniu Przyrody: dialog nauki z poezją Wisławy Szymborskiej. Kosmos 56: 197-203.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy poezji - argument, że Autorka doskonale rozumiała życie roślin i zwierząt: Jasieński M (2006) Obserwacje wniebowziętej sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę. Biologia w Szkole 59 (5): 24-29.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy mitów i legend (z lekkim przymrużeniem oka): Jasieński M (2003) Arka Poego, czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni. Nowa Fantastyka 2 (245): 72-74.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy poezji: Jasieński M (1997) Barańczak S. 1995 - Żegnam cię, nosorożcze. Wiadomości Ekologiczne 43: 242-244.


Zarządzanie wiedzą i socjologia badań naukowych


• o tym, że naukometria może być bardzo przydatna dla menedżerów i przedsiębiorców oraz o tym, że dzięki naukometrii możemy udowodnić jak bardzo szkodliwe dla rozwoju nauki w Polsce są zmiany pewnych przepisów wprowadzone przez urzędników. Ponadto, naukometria pokazuje, że krajowe nauki o zarządzaniu są na bardzo niskim poziomie: Jasieński M (2013) Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 51: 151-167.

• o wnioskowaniu o zjawiskach z socjologii nauki, na podstawie analiz lingwistycznych i bibliometrycznych: Jasieński M (2006) It’s incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112.

• ciąg dalszy o wnioskowaniu o zjawiskach z socjologii nauki, na podstawie analiz lingwistycznych i bibliometrycznych: Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or "unexpected" results in science. Scientometrics 78: 347-353.

• o ilościowych analizach trendów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy: Diukova N, Jasienski M (2010) Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy. Socio-economic Research Bulletin 41: 12-17 (in English).

• o naukometrii: Jasieński M (1991) Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce. Wiadomości Ekologiczne 37: 247-263.


O pożytkach z inspiracji interdyscyplinarnych


• o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak nauki o zarządzaniu mogą skorzystać z perspektyw ekologii i genetyki ilościowej: Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk. W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52.

• o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak nauki o zarządzaniu mogą skorzystać z perspektywy biologii ewolucyjnej – esej napisany z okazji 200-lecia urodzin Karola Darwina: Jasieński M (2009) Darwin uniwersalny. Rzeczpospolita (PlusMinus) 25-26 kwietnia: A17.

• o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak psychologia i politologia mogą skorzystać z perspektywy genetyki ilościowej: Jasieński M (2007) Klops z jajem. Polityka 45 (nr 2628, 10 listopada): 102-103.