Serdecznie witamy w nowym projekcie Centrum Innowatyki o nazwie “REINVENT: Transforming SMEs in Creative Sectors Through Business Model Innovation” (“REINVENT: Transformacja MŚP w sektorze kreatywnym poprzez innowacyjną zmianę modelu biznesowego”), który jest finansowany w ramach programu Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP). Dzięki aktywności Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce i jedyna szkoła biznesu, została członkiem międzynarodowego konsorcjum badawczego, które otrzymało grant 7-go Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

Konsorcjum badawcze tworzą dwie jednostki uczelniane: Center for Research on Innovation and Entrepreneurship, School of Business, Reykjavik University (Islandia) i Centrum Innowatyki, Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu, oraz trzy firmy z Islandii, Danii i Polski, łączące nowoczesne technologie informatyczne z pracą twórczą (architektura, wizualizacje komputerowe, design itp.).

Projekt REINVENT, zgodnie z założeniami programu Marie Curie, opiera się na budowaniu współpracy, transferu wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami i jednostkami badawczymi a przemysłem i biznesem. 4-letni grant finansuje w latach 2013-2016 pracę badawczą czworga pracowników WSB-NLU w firmach oraz wizyty studialne pracowników firm w uczelniach tworzących konsorcjum. Pracownicy WSB-NLU uczestniczą w konferencjach międzynarodowych z dziedziny zarządzania i prowadzą badania nad innowacyjnością modeli biznesowych, które zaowocowały już wieloma publikacjami angielskojęzycznymi. W połowie 2016 roku odbędzie się w WSB-NLU konferencja naukowa wieńcząca projekt. 

Archiwum:

Zakończyliśmy bogate działania w 2-letnim projekcie „Innowacja i kooperacja: symbioza nauki i biznesu”  (2010-12) oraz w kolejnym 2-letnim projekcie „Kultura innowacji – budowanie nowej jakości” (2012-14) współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności”. Celem obu projektów było promowanie w środowisku akademickim idei przedsiębiorczości opartej na solidnych podstawach badań naukowych. Głównym wątkiem podkreślanym podczas wszystkich działań projektowych była konieczność budowania kultury organizacyjnej i zachowań w organizacji sprzyjających rozwojowi innowacji.

Podsumowaniem obu projektów była 200-stronicowa książka wydana przez Centrum Innowatyki pt. “Innowatyka – nowy horyzont. Innowacyjność naukowców, przedsiębiorców, menedżerów i urzędników", pod redakcją Michała Jasieńskiego (Nowy Sącz, 2014).

Pdf całości książki jest do darmowego pobrania tutaj.

Kultura innowacji to cały zespół zachowań organizacyjnych, procedur i obyczajów, które sprzyjają proinnowacyjnym zachowaniom pracowników, zarówno w biznesie, przemyśle, jak i jednostkach naukowo-badawczych lub urzędach. Bardzo często przyczyną braku innowacyjności nie jest brak funduszy na kolejne badania naukowe, lecz niedocenianie roli umiejętnego zarządzania kreatywnymi pracownikami, tak aby stworzyć szanse na ekspresję ich nowatorskich pomysłów. Hierachiczna i sztywna kultura organizacyjna oraz brak umiejętności zastosowania szerokiej palety metod kreatywnego myślenia stanowią blokady innowacyjności. Projekt „Kultura innowacji – budowanie nowej jakości“ ma stanowić krok w kierunku usuwania takich blokad wśród kadr akademickich i menedżerskich oraz studentów zainteresowanych komercjalizacją nowych idei.

Projekt "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu" realizowano w latach 2010-12 w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Celem projektu było upowszechnianie sposobów komercjalizacji innowacji wśród przedsiębiorców oraz podniesienie umiejętności zarządzania innowacjami wśród pracowników naukowych, kadry menedżerskiej i studentów, poprzez realizację sześciu zadań:

  • stworzenie Centrum Innowatyki
  • zbudowanie Portalu "E-kreator Innowacyjności"
  • uruchomienie Studium Podyplomowego "Innowatyka"
  • prowadzenie 2-dniowych szkoleń "Zarządzanie Innowacyjnością"
  • oferowanie warsztatów wyjazdowych w firmach "Inwazja Innowacji"
  • zorganizowanie cyklu konferencji "Innowacja i kooperacja - symbioza nauki i biznesu"

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportem z realizacji projektu

 


Projekt KULTURA INNOWACJI

02 / 04 / 2015
XIV Konferencja Młodych Pracowników Nauki, Doktorantów i Adiunktów (5-6 października 2015 r.) czytaj więcej »

Archiwum »